در راستای افزایش رضایتمندی و ترغیب هرچه بیشتر مشترکین عزیز آسیاتک بسته های جدید ترافیک سرعتی در پورتال و پنل ۱۵۴۴ مشترکین فعال شد.

مشخصات بسته ترافیک سرعتی به شرح ذیل می باشد:

مبالغ فوق بدون احتساب مالیات و ارزش افزوده می باشند.