اینترنت یک،آسیاتک
برترین اپراتور ارتباطات ثابت کشور