بسته های اینترنتی ویژه جشنواره پاییزی

سرعت اتصال ۸ مگابایت

 • قیمت اصلی: ۱۵۰/۰۰۰ تومان
 • ۱۰۸/۰۰۰ (ماهانه ۱۸/۰۰۰ هزار تومان)
 • ۲۴۰ گیگ ترافیک معادل ۱۲۰ گیگ ترافیک بین الملل (ماهانه ۴۰ گیگ)
 • ۶ماهه

سرعت اتصال ۱۶ مگابایت

 • قیمت اصلی: ۳۶۰/۰۰۰ تومان
 • ۱۵۶/۰۰۰ (ماهانه ۲۶/۰۰۰ هزار تومان)
 • ۳۶۰گیگ ترافیک معادل ۱۸۰ گیگ ترافیک بین الملل (ماهانه ۶۰ گیگ)
 • ۶ماهه

سرعت اتصال ۴ مگابایت

 • قیمت اصلی: ۱۲۰/۰۰۰ تومان
 • ۷۲/۰۰۰ (ماهانه ۱۲/۰۰۰ هزار تومان)
 • ۱۲۰گیگ ترافیک معادل ۶۰ گیگ ترافیک بین الملل (ماهانه ۲۰ گیگ)
 • ۶ماهه