سرویسهای نقره‌ای

سرویس نقره ای ۵۱۲کیلوبیت – ۱ماهه

مجموع آستانه مصرف ۲۵ گیگ داخلی معادل ۱۲/۵ گیگ بین الملل
مدت
۱ ماهه
سرعت
512 کیلوبیت
حجم
25 گیگابایت

سرویس نقره ای ۵۱۲کیلوبیت – ۳ماهه

مجموع آستانه مصرف ۷۵ گیگ داخلی معادل ۳۷/۵ گیگ بین الملل
مدت
3 ماهه
سرعت
512 کیلوبیت
حجم
75 گیگابایت

سرویس نقره ای ۵۱۲کیلوبیت – ۶ماهه

مجموع آستانه مصرف ۱۵۰ گیگ داخلی معادل ۷۵ گیگ بین الملل
مدت
6 ماهه
سرعت
512 کیلوبیت
حجم
150 گیگابایت